Tạp chí Cộng sản - Ủy ban Dân tộc ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2014 - 2020

10:00 06/11/2014 Lượt xem: 1397 In bài viết

Dự Lễ ký kết về phía UBDT có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Sơn Phước Hoan, Phan Văn Hùng, Hoàng Xuân Lương; lãnh đạo các Vụ, đơn vị của UBDT. Về phía TCCS có các Phó Tổng biên tập: Phạm Tất Thắng, Phạm Đình Đại, Vũ Văn Hà; lãnh đạo các phòng, ban của TCCS. Đồng chí Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc Hội và đại diện Văn phòng Chính phủ cùng dự, chứng kiến lễ ký kết.

Nhân kỷ niệm 89 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2014), Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử đã tặng hoa và gửi lời chúc đến những người làm công tác truyền thông, báo chí của TCCS tiếp tục vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử khẳng định: là cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, TCCS đã góp phần làm sáng tỏ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Chuyên đề “Đoàn kết và Phát triển” của TCCS với lượng phát hành trên 33.000 bản/mỗi số đã bám sát những sự kiện, vấn đề chính trị, chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước ta về công tác dân tộc, những vấn đề thuộc dòng thời sự chủ lưu trong đời sống chính trị - văn hoá - xã hội của đồng bào các dân tộc trong cả nước, hướng dẫn con đường thoát nghèo, làm giàu cho đồng bào các dân tộc, góp phần làm cho vùng dân tộc và miền núi ngày càng phát triển.

Tổng Biên tập TCCS Vũ Văn Phúc tin tưởng thời gian tới, sự phối hợp giữa TCCS và UBDT sẽ được đẩy mạnh và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của hai cơ quan.

 Trước sự chứng kiến của các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT và các Phó Tổng Biên tập TCCS, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử và Tổng Biên tập TCCS Vũ Văn Phúc đã ký kết Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan. Chương trình hướng đến mục tiêu: tăng cường phổ biến thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc đến cán bộ và nhân dân cả nước, tổ chức quốc tế và người nước ngoài, góp phần phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phản ánh kịp thời, đầy đủ, toàn diện tình hình phát triển các lĩnh vực trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; phối hợp tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách về lĩnh vực thông tin tuyên truyền vùng dân tộc, miền núi, phù hợp với đặc điểm vùng, miền; tổ chức các sự kiện, các hoạt động xã hội dành cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.Nội dung phối hợp tuyên truyền tập trung vào việc thông tin đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc, trọng tâm là công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Tuyên truyền về kết quả, thành tựu đạt được về chính sách dân tộc, công tác dân tộc của Đảng và Nhà nước, hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các Bộ, ngành và UBDT; kết quả thực hiện, hiệu quả các chương trình mục tiêu ngắn hạn, dài hạn, các dự án trên địa bàn vùng dân tộc, miền núi. Tuyên truyền biểu dương người tốt, việc tốt và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong đồng bào dân tộc thiểu số; thông tin quảng bá, giới thiệu với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, về sự đa dạng, phong phú, giàu bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số. Tuyên truyền phổ biến cách làm mới, chuyển giao công nghệ, hướng dẫn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đời sống và sản xuất. Tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao cảnh giác với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng nước ta; tuyên truyền đột xuất phục vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị chung.

Về công tác tham mưu xây dựng chính sách dân tộc: tập trung phản ánh việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách của Đảng và Nhà nước ở vùng dân tộc, miền núi để qua đó có tiếng nói phản biện đến các nhà hoạch định chính sách sát thực hơn. Tổng hợp tình hình thực tiễn cơ sở, dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của đồng bào; phối hợp với các Ban, Bộ, ngành, địa phương đồng thuận để tham mưu, đề xuất các chính sách phù hợp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2014 - 2020.
Hai bên cũng phối hợp vận động, tài trợ xây dựng nguồn quỹ hỗ trợ, khuyến khích tài năng trẻ là người dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh tài năng trẻ, học sinh, sinh viên có thành tích cao trong học tập, rèn luyện; hoạt động xã hội, ủng hộ, giúp đỡ đồng bào dân tộc miền núi.

UBDT giao Vụ Tuyên truyền; TCCS giao Trung tâm Phát hành - Dịch vụ truyền thông là đầu mối phối hợp công tác giữa hai cơ quan.

Hải Minh