Phấn đấu là tạp chí chuyên ngành có uy tín, cơ quan báo chí mạnh của Ủy ban Dân tộc

03:56 08/05/2015 Lượt xem: 54759 In bài viết

Tạp chí Dân tộc trân trọng trích đăng phát biểu chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Lễ kỷ niệm.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, tôi ghi nhận, biểu dương thành tích và chúc mừng toàn thể các thế hệ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, nhân viên và cộng tác viên của Tạp chí Dân tộc trong 15 năm qua. Những kết quả đạt được của Tạp chí trong những năm qua đã góp phần cung cấp các luận cứ khoa học, thông tin lý luận và những bài học kinh nghiệm, tổng kết thực tiễn công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc, vận động đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống; đề xuất, kiến nghị với cơ quan hoạch định chính sách rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành chính sách dân tộc; phản bác lại những luận điệu xuyên tạc chính sách dân tộc đúng đắn của Đảng và đấu tranh với âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát huy thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, Tạp chí Dân tộc cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: Bám sát sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Ủy ban Dân tộc và của cơ quan quản lý báo chí, luôn giữ vững tôn chỉ mục đích hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp tục phát triển mạng lưới cộng tác viên, tranh thủ các nhà quản lý Trung ương và địa phương, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng viên liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc nhằm tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, bổ sung và phát triển lý luận về công tác dân tộc. tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Phối hợp với các cơ quan tổng kết, nghiên cứu lý luận, kinh nghiệm thực tiễn và kết quả thực hiện công tác dân tộc đến năm 2015 và những năm tiếp theo. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên theo hướng chuyên sâu về các hoạt động công tác dân tộc. Xây dựng và hoàn thiện Đề án phát triển Tạp chí Dân tộc đến năm 2020, phấn đấu trở thành tạp chí chuyên ngành có uy tín, cơ quan báo chí mạnh của Ủy ban Dân tộc; đề xuất mở các chuyên mục mới gắn với tình hình thực tiễn của đất nước, của ngành công tác dân tộc, lý luận sâu sắc, khoa học, phản ánh thực tiễn sinh động, đa chiều, nhiều đặc thù của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để ấn phẩm Tạp chí Dân tộc mang bản sắc riêng, có chất lượng cao, cung cấp toàn diện, đầy đủ, kịp thời cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn về hệ thống chính sách phát triển vùng dân tộc, miền núi, đồng thời phù hợp xu thế phát triển của báo chí hiện đại. Tiếp tục chú trọng xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên theo hướng chuyên sâu, gắn với các hoạt động nghiệp vụ công tác dân tộc; có cơ chế thu hút nguồn nhân lực trình độ cao, cán bộ người dân tộc thiểu số về công tác tại Tòa soạn....

Lời cảm ơn

Ngày 09/9/2014, Tạp chí Dân tộc long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập, xuất bản và phát hành số đầu ( 09/9/1999 – 09/9/2014).

Tạp chí Dân tộc trân trọng cảm ơn Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Uỷ ban Dân tộc; Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố; Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân một số huyện; lãnh đạo các cơ quan quân đội, doanh nghiệp, doanh nhân đối tác thân thiết; các đồng chí nguyên là lãnh đạo và cán bộ của Tạp chí Dân tộc qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo, phóng viên một số cơ quan báo chí Trung ương đã tới dự, gửi lẵng hoa chúc mừng, chung vui với Tòa soạn.

Sự hiện diện của Quý đại biểu, khách quý cùng sự hỗ trợ vật chất và tinh thần của các đơn vị, cá nhân là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với cán bộ, viên chức và người lao động của Tạp chí Dân tộc.

Trên bước đường phát triển tới, Tạp chí Dân tộc rất mong tiếp tục nhận được những tình cảm quý báu, sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam và Quý cơ quan, đơn vị, địa phương để hoạt động của Tòa soạn đạt được hiệu quả ngày càng cao hơn.

Trân trọng!

TCDT
(Tạp chí Dân tộc số 166, tháng 10/2014)
[NNL: DTH]