CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TẠP CHÍ DÂN TỘC

01:50 09/08/2013 Lượt xem: 116495 In bài viết

Tạp chí Dân tộc là cơ quan báo chí, đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ( sau đây gọi là Bộ trưởng, Chủ nhiệm) thực hiện chức năng cơ quan lý luận; thông tin quan điểm, đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; về cộng đồng các dân tộc Việt Nam thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc.

Tạp chí Dân tộc là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm, dài hạn của Tạp chí trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Tổ chức bài viết, biên tập, xuất bản, phát hành Tạp chí Dân tộc, các ấn phẩm, tài liệu chuyên đề nhằm cung cấp nghiên cứu, trao đổi thông tin lý luận và thực tiễn về hoạt động quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc; về công tác dân tộc, các quan điểm, đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; về vấn đề dân tộc trong nước và trên thế giới.

3. Biên tập, đăng tải bài viết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý ở Trung ương và địa phương khẳng định, bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; đấu tranh phản bác lại những quan điểm, luận điệu sai trái nhằm xuyên tạc đường lối, chính sách dân tộc, phá hoại khối đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

4. Lập diễn đàn trao đổi thông tin, nghiên cứu lý luận về lĩnh vực công tác dân tộc, vấn đề dân tộc với bạn đọc trong nước và quốc tế; trao đổi nghiệp vụ nghiên cứu lý luận với các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông đại chúng Trung ương và địa phương; tăng cường giao lưu, hợp tác trao đổi học tập kinh nghiệm với các cơ quan nghiên cứu lý luận trong và ngoài nước.

5. Tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc; tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thành tựu văn hóa, khoa học, kỹ thuật trong nước và thế giới theo tôn chỉ, mục đích cơ quan báo chí; góp phần nâng cao kiến thức, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của nhân dân, bảo vệ truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát triển dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đoàn kết toàn dân, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

6. Chủ trì hoặc phối hợp tham gia tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học nhằm trao đổi, nghiên cứu, tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn trong quản lý và tổ chức thực hiện công tác dân tộc.

7. Tổ chức các hoạt động phát hành, quảng cáo, thông tin tuyên truyền; tổ chức và tham gia các sự kiện, hoạt động xã hội nhằm hỗ trợ đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định.

8.Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế theo phân cấp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm. Thực hiện việc nhận xét, đánh giá, theo dõi việc chấp hành nội quy và hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức, biên tập viên, phóng viên thuộc Tạp chí Dân tộc.

9. Thực hiện các chế độ chính sách tiền lương,thi đua khen thưởng, kỷ luật; quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao.