CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẠP CHÍ DÂN TỘC

02:33 25/08/2015 Lượt xem: 111047 In bài viết

1.Tạp chí Dân tộc gồm có Tổng Biên tập, các Phó Tổng Biên tập, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chức năng và công chức, viên chức, biên tập viên, phóng viên, làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên.

Tổng Biên tập do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm và miễn nhiệm, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Tạp chí Dân tộc.

Các Phó Tổng Biên tập do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Tổng Biên tập. Các Phó Tổng Biên tập giúp Tổng Biên tập phụ trách một số nhiệm vụ của Tạp chí Dân tộc và chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập và pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc bổ nhiệm và miễn nhiệm Trưởng, Phó các phòng chức năng theo phân cấp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, sau khi có sự thỏa thuận với Vụ Tổ chức Cán bộ, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm về việc bổ nhiệm các chức danh đó.

2. Các phòng chức năng:

a, Phòng Thư ký Tòa soạn

b, Phòng Biên tập - Phóng viên

c, Phòng Hành chính - Trị sự

d, Phòng phát hành, Quảng cáo và hoạt động xã hội.

3.Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc có trách nhiệm xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chức năng; xây dựng quy chế hoạt động; đề án về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính của Tạp chí Dân tộc trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định.

Nguyễn Quang Hải - Tổng Biên tập

Vũ Thị Thanh Minh - Phó Tổng Biên tập