Tự tin vững bước vào năm mới 2015

09:38 11/06/2015 Lượt xem: 1191 In bài viết

Khó khăn, thách thức là rất lớn. Song dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, ngành công tác dân tộc đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2014. Toàn ngành đã quyết liệt thực hiện cải cách hành chính khắc phục cơ bản tình trạng chồng chéo hoặc bỏ trống nhiệm vụ trong quản lý nhà nước. Tiếp tục hiện đại hóa nền hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công khai kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính; đẩy mạnh thực hiện hành chính điện tử, xây dựng cơ sở dữ liệu công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Tinh thần trách nhiệm và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác dân tộc được nâng lên.

Ngành đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương thực hiện đồng bộ các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Tổng rà soát việc thực hiện chính sách và tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Quan tâm hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản và đầu tư phát triển hạ tầng ở những địa bàn đặc biệt khó khăn. Triển khai kịp thời các hoạt động thăm hỏi, cứu trợ đột xuất và khắc phục hậu quả thiên tai vùng dân tộc, miền núi…

Năm 2015 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước: Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2015), 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015), 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015), 70 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và các ngày kỷ niệm khác trong năm. Năm 2015 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội giai đoạn 2011 – 2016, tạo tiền đề để cả nước phấn đấu thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 – 2020.

Bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn thách thức, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực phấn đấu cao nhất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2015. Ngành công tác dân tộc quyết tâm cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị đoàn kết nhất trí, thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

TCDT
(Tạp chí Dân tộc số 169, tháng 01/2015)
[NNL: DH]